+90 (212) 290 62 72 (pbx)


Yasal Haklar

YASAL HAKLAR
- Marka Yasal Hakları
- Fikir ve Sanat Eserleri Yasal Hakları
- Patent Faydalı Model Yasal Hakları
- Coğrafi İşaretler Yasal Hakları
- Endüstriyel Tasarım Yasal Hakları
- Entegre Devre Yasal Hakları
- Alan Adı Yasal Hakları
- Bitki Hakları Yasal Hakları
Tescilli Markanın Sağladığı Yasal Haklar

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 5833 sayılı Kanun gereğince tescilli markaların sağladığı yasal haklar;
a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiyede ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

d) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır. Tescilsiz marka kullananlar, bu haklardan yararlanamazlar.

Aşağıda belirtilen durumlar yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.

d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.

Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.”

Marka Haklarına Tecavüz Halinde Başvurulacak Yasal Yollar
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir.
a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
d) (c ) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, (Bu durumda söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir,
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c ) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

Marka Haklarına Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar
Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.ISO 9001:2000 Kalite Belgesine sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.
PATENT / FAYDALI MODEL

Yasal Haklar

Bilindiği gibi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının kazanılması kadar, kazanılmış hakların korunması da büyük önem taşımaktadır.

Patent/Faydalı Model Tescilinin Sağladığı Haklar:

Patent hakkı sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

- Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması yada ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenlerle olursa olsun elde bulundurulması,

- Patent konusu olan bir usulün kullanılması,

- Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,

- Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması,

Patent/Faydalı Model Tescilinin Sağladığı Cezalar

1) Patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması; sınai mülkiyet koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş , sınai mülkiyet koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında ön dört bin Yeni Türk Lirasından (on dört milyar liradan) yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasına (yirmi yedi milyar liraya) kadar ağır para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

2) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığınıbildiği veya bilmesi gerektiği halde, patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal , rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birin veya bu haklarla ilgili lisansı , başkasına devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması , korunan bir patent hakkının sahibi olmadığıveya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple patent hakkının hükümsüzlüğü veya sınai mülkiyet korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında ; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına,hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili olduğu kanısınıuyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda , bu tarzda yazı,işaret veya ifadelerin kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar ağır para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

3) Patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini işleyenler hakkında, yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıöngörülmüştür. Ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara hükmolunanların, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunacağıhüküm altına alınmıştır.

Biz ISO 9001:2000 Kalite Belgesine sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak,22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konularında hizmet verdiğimiz gibi, kazanılmış haklarınızın korunmasıamacıyla haksız rekabet uyuşmazlıkları konusunda da sizlere hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.
ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel Tasarım Tesciline İlişkin Yasal Haklar

Bilindiği gibi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının kazanılması kadar, kazanılmış hakların korunması da büyük önem taşımaktadır.

Biz ISO 9001:2000 Kalite Belgesine sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak,
22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt
dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin
takibi konularında hizmet verdiğimiz gibi, kazanılmış haklarınızın korunması
amacıyla haksız rekabet uyuşmazlıkları konusunda da sizlere hizmet vermekten
memnuniyet duymaktayız.

Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.


Tasarımcının birden çok olması halinde,taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa tasarımcılar müşterek mülkiyet hükümleri çerçevesinde hak sahibidirler.Her hak sahibi diğerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir:

* Kendisine düşen pay üzerinde serbetçe tasarufta bulunabilir.Payın üçüncü kişiye devredilmesi hainde diğer pay sahiplerinin önalım hakkıvardır. Payın devri yazılı şekilde yapılır ve sicile kaydedilir.Enstitü önalım hakkının kullaılabilmesi için durumu iki ay içinde diğer paydaşlara bildirir.Önalım hakkı bildirimin tebellüğünden itibaren bir ay içinde kullanılır.

* Diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra tasarımı kullanabilir.

* Tasarımın kullanılması için gerekli önlemleri alabilir. Tasarımın kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi,hak sahiplerinin tamamının karar vermesi ile mümkündür. Ancak,mahkeme mevcut şartları göz önünde tutarak, hakkaniyet düşüncesi ile bu yetkiyi hak sahiplerinden sadece birine de verebilir.

* Birlikte yapılan tasarım başvurusu veya tasarımdan doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması halinde, üçüncü kişilere karşıhukuk veya ceza davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya katılabilmeleri için,durum davayı açan tarafından davanın açıldığıtarihten itibaren bir ay içerisinde kendilerine bildirilir.

ALAN ADI

Alan Adı İptal İşlemleri

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük buluşlarından ve global dünyanın oluşmasında büyük pay sahibi olan internet ve internete bağlı hizmetler bilgi çağı 21. yüzyılın temel taşlarından biridir. Her konuda olduğu gibi sınai mülkiyet haklarının korunması alanında da gelişen internet hizmetlerine bağlı olarak yeni düzenlemeler yapılmakta olup, internet adresleri kuruluşlar için ayırt edici ve vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır.

Ancak, çok cüzi fiyatlarla 3.şahıslar tarafından tescil ettirilen alan adları kötü niyetli olarak kullanılarak veya fahiş fiyatlarla alan adısahibine ya da diğer kişilere satılarak haksız kazançlar elde edilmektedir.

Buna göre, eğer verilen alan adı bir başkasının isim veya markasına tecavüz teşkil ediyorsa, hukuki yollara müracaat edilerek, yapılan uyarıya rağmen alan adını kullanmaya devam eden kişiye karşı isim ve marka tecavüzüne veya haksız rekabete dair hükümler çerçevesinde ihtiyati tedbir kararı talep edilebilecektir.

Ayrıca, alan adlarının iptali için World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center nezdinde hukuki girişimler başlatılabilecektir. Bu hususla ilgili olarak dosyalananşikayetlerde WIPO Arbitration and Mediation Hükümlerine göre şikayetin kabul edilip, şikayete konu alan adının iptali için 3 kriterin bulunması gerekmektedir;

- Alan adının, şikayet eden kişi ya da kuruluşun marka hakları ile aynıya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun kanıtlanması,
- Alan adı sahibinin bu alan adı üzerinde yasal bir hakkının bulunmadığının kanıtlanması ve
- Alan adı tescilinde kötü niyet bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ

Bağlantılı Hak Sahipleri Ve Hakları

“Eser Sahibinin Haklarıyla Bağlantılı Haklar” kavramı, uluslararası alanda da yeni ortaya çıkmış bir kavram olup, icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını ifade etmektedir.

Bağlantılı hakları, tanınma sebebine göre iki gruba ayırabiliriz :

Birinci grupta, eseri yorumlayan, kamuya duyuran, bir anlamda ona hayat veren icracısanatçılar yer almaktadır. İcracı sanatçıların yaptığı, bir eser yaratmak olarak kabul edilemese de yaratıcı bir faaliyet olarak görülmekte ve bu sebeple eser sahibinin korumasına benzer bir korumaya tabi olmaları gerektiği kabul edilmektedir.

İkinci grupta ise, fonogram yapımcıları, radyo televizyon kuruluşları ve film yapımcılarıbulunmaktadır. Bunlara böyle bir hakkın tanınma sebebi ise eserin ortaya çıkışındaki organizasyonları ve finansal katkılarıdır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre “bağlantılı haklar”, eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla, komşu hak sahipleri (icracısanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo/televizyon kuruluşları) ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları ifade eder.

Bağlantılı Hak Sahiplerinin Hakları Nelerdir
İcracı sanatçıları
Fonogram yapımcıları
Radyo-televizyon kuruluşları
Film yapımcıları
Bağlantılı hak sahiplerinin yazılı iznine gerek bulunmayan konular

İcracı Sanatçılarının Hakları
İcracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu haklarıdevretmelerinden sonra dahi, tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarınızedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.

Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın;
- tespit edilmesine,
- bu tespitin çoğaltılmasına,
- satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine,
- işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve
- temsiline
- izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir.

İcracı sanatçı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir.
İcracı sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. (Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve sunulması icracı sanatçının yayma hakkını ihlal etmez.)

- İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro gurubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, orkestra veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir.
- Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için müteşebbisin de izninin alınmasıgereklidir.

Fonogram Yapımcılarının Hakları
Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir.

- Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması,kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir.
- Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.

- Fonogram yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmışnüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.

- Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. (Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez.)

- Fonogram yapımcısının yukarıda yazılı hakları kullanabilmesi için, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devralması gerekmektedir.
- Fonogramlara tespit edilmiş icraların, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanısıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Radyo-Televizyon Kuruluşlarının Hakları
Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde; aşağıdaki hususlarda münhasıran hak sahibidirler.
Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlıiletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama,
Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya yasaklama,
Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama,
Tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme,
Haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama.

Film Yapımcısının Hakları
Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcısı, aşağıda belirtilen haklara sahiptir :
Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanmasıve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına aittir.
Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.
Film yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.
Film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışıveya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. (Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez.)

- Film yapımcısının yukarıda yazılı hakları kullanabilmesi için, eser sahibinden ve icracısanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devralması gerekmektedir.

- Bir sinema eserinde, olağan şekilde adı bulunan gerçek veya tüzel kişi aksine bir kanıt bulunmadıkça filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı olarak kabul edilir.

- Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya mali haklarını devrettikten sonra, sözleşmelerinde aksine veya özel bir hüküm bulunmadığı takdirde filmin dublajına veya alt yazı yazılmasına itiraz edemezler.

- Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıile yaptığı sözleşmedeki hükümler saklı olmak kaydıyla eserini yayımlama ve icra hakkını muhafaza eder.

Bağlantılı Hak Sahiplerinin Yazılı İznine Gerek Bulunmayan Konular
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, aynı eser sahipleri gibi, bazıdurumlarda bağlantılı hak sahiplerinin haklarına da toplumsal sebeplerle istisnalar tanımıştır. Bu istisnalar şöyledir :
Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı,
Fikir ve sanat eserlerinin kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması,
Radyo-Televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller
Ancak bu istisnai uygulamanın, bağlantılı hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar vermemesi ve eserden normal yararlanmaya aykırı olmaması gerekir.

COĞRAFİ İŞARETLER

Korunmasını Sağlayacak Haklar Nelerdir?


Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmişcoğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptir.

a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,

b) Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya 'stilinde', 'tarzında', tipinde', 'türünde', 'yöntemiyle', 'orada üretildiği biçimde' veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı,

c) Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi,

d) Ürünün menşei konusunda halkıyanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması.
ENTEGRE DEVRE

Yasal Haklar

Bir entegre devre topografyası hak sahibi, izni dışında yapılan aşağıdaki fiilleri önleme yetkisine sahiptir:

a)Orijinal olma şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere,
koruma altındaki entegre devre topografyasının bütününün veya bir kısmının, bir
entegre devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması.

b)Korunan bir entegre devre topografyasının, korunan entegre devre topografyasını
içeren bir entegre devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış entegre devre
topografyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılması.
YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE İNHİSARİ HAKLAR

Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ya da geliştiren kişiye inhisari haklar tanınmıştır. Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş bitki çeşitleri hakkında koruma sağlanır.Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali, ıslahçı hakkı için başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru yurtiçinde bir yıl, yurtdışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla bir başkası tarafından satılmamış ya da umuma sunulmamış ise çeşit yeni olarak kabul edilir.

Çeşit, başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebiliyorsa farklı kullanılan çoğaltım metoduna bağlıolan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler bakımından bir örneklik gösteriyorsa, yeknesak ve birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalıyorsa, durulmuş sayılır.Yen bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 5042 Sayılı Kanun kapsamında özel olarak korunur.Bu kanun kapsamında korumadan yararlanabilmek için bitki çeşidi sahibinin başvuruda bulunması gerekmektedir.Başvuru yapıldıktan sonraki incelemeler sonucunda gerekli koşulların yerine getirldiği kanısına varılırsa ıslahçı hakkı Kütüğe kaydedilerek hak sahibine IslahçıHakkı Belgesi verilir.


Yukarı Çık